Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2009-12-08 Szczyt klimatyczny w Kopenhadze

W Kopenhadze polski Minister Środowiska otworzył największy szczyt klimatyczny ONZ na świecie. Od poniedziałku przez 2 tygodnie reprezentanci 192 krajów, organizacji pozarządowych, biznesu i świata nauki będą pracować nad ramami nowego globalnego porozumienia politycznego w sprawie klimatu.

Uroczystą sesją plenarną zainaugurowano w Danii kolejne doroczne spotkanie krajów – sygnatariuszy Konwencji klimatycznej ONZ – największego i najskuteczniejszego dotąd światowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Jako Minister Środowiska kraju goszczącego poprzednią konferencję ( grudzień 2008 r., Poznań – COP 14) i Prezydent tego procesu, Minister Maciej Nowicki otworzył szczyt swoim przemówieniem oddając tym samym rolę prezydenta duńskiej Minister Connie Hedegaard.

Minister Nowicki w swoim wystąpieniu powiedział: - Dziś w Kopenhadze otwieramy historyczną, piętnastą Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu. Tu, w Kopenhadze, przedstawiciele rządów z całego świata spotkali się, aby uczynić decydujący krok w odpowiedzi na największe zagrożenie, które stoi obecnie przed ludzkością – globalnym ociepleniem spowodowanym antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych. (…)

Konferencja powinna wskazać kierunki działania ze zmianami klimatu na kolejne dekady. Kraje, które emitują najwięcej dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych powinny podjąć konkretne zobowiązania do redukcji tej emisji, kraje rozwijające się, a szczególnie kraje najmniej gospodarczo rozwinięte, powinny otrzymać pomoc finansową, technologiczną i organizacyjną dla adaptacji do zmian klimatu, ale także dla ich szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Tego wymaga ludzka solidarność.

Szanowni Państwo, otwieram piętnastą Konferencję – stron Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.


Minister Nowicki wskazywał także w swoim przemówieniu na szanse, które dają wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu: możliwość gruntownej zmiany systemów gospodarczych, rozwój nowatorskich technologii i na odchodzenie od paliw kopalnych ku źródłom energii odnawialnej. Wzywał też zgromadzonych na uroczystości przedstawicieli rządów do wzniesienia się ponad partykularne interesy i wyzwolenia ducha solidarności i kompromisu.

W uroczystej sesji otwierającej szczyt w Kopenhadze wzięli także udział: premier Danii Lars Løkke Rasmussen, burmistrz Kopenhagi Ritt Bjerregård i dr. Rajendra Pachauri, przewodniczący Międzyrządowego Panelu w sprawie Zmian Klimatu oraz Sekretarz Wykonawczy Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC) Yvo de Boer.

COP 15 będzie największym forum światowych negocjacji politycznych w sprawie zmian klimatu. W Kopenhadze spodziewanych jest według różnych danych od 20 do 34 tys. gości Konferencji, w tym ok. 5 tys. przedstawicieli mediów. Swój udział w obradach w drugim tygodniu zapowiada także premier Donald Tusk.

W Kopenhadze oczekiwane jest zawarcie globalnego politycznego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej będzie prezentować na forum Konwencji Klimatycznej uzgodnione uprzednio przez wszystkie państwa członkowskie stanowisko Wspólnoty. Priorytetem Unii Europejskiej na Konferencję w Kopenhadze jest zawarcie prawnie wiążącego porozumienia, opartego na kluczowych elementach architektury Protokołu z Kioto, obejmującego zarówno kolejny okres zobowiązań do redukcji po roku 2012, jak również działania na rzecz redukcji emisji przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się, kwestie finansowania działań adaptacyjnych i mitygacyjnych w krajach rozwijających się oraz rozwój i transfer technologii przyjaznych klimatowi.

Głównym celem nowego porozumienia jest ograniczenie globalnego wzrostu emisji do maksymalnie 2 stopni Celsjusza (będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli globalny poziom emisji gazów cieplarnianych przestanie wzrastać w roku 2020 i zostanie zmniejszony o 50% do roku 2050) oraz określenie działań adaptacyjnych do już zachodzących zmian klimatu, zwłaszcza w krajach najbardziej tymi zmianami dotkniętych.

Polskiej delegacji negocjatorów na COP 15 przewodniczy Tomasz Chruszczow, dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska. Szefem zespołu merytorycznego jest prof. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska. Zadaniem polskiej delegacji jest udział w trwających równolegle przez 2 tygodnie 6 różnych liniach spotkań (tzw.: spotkanie stron Konwencji, spotkanie stron Protokołu z Kioto, negocjacje w ramach organów pomocniczych ds. wdrożeń (Subsidiary Body for Implementation – SBI),  organów pomocniczych ds. naukowych (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice - SBSTA) oraz  grup roboczych ds. współpracy długoterminowej i Protokołu z Kioto (Ad hoc Working Group on long-term cooperative action - AWG-LCA, Ad hoc working Group on further commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol - AWG-KP). Dodatkowo regularnie odbywają się posiedzenia ponad 10 grup roboczych w obrębię zespołu negocjacyjnego UE oraz ponad 350 seminariów merytorycznych przez cały czas trwania szczytu, w tym dwa organizowane przez Polaków.

W przeddzień otwarcia COP 15 Minister Nowicki jako Prezydent COP 14 po raz ostatni w swojej kadencji przewodniczył Biuru Konwencji, czyli najważniejszemu organowi decyzyjnemu tego porozumienia. Obrady dotyczyły przede wszystkim spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem i agendą COP 15, przygotowaniami do ceremonii otwarcia Konferencji klimatycznej w Kopenhadze oraz działaniami związanymi z segmentem wysokiego szczebla, który będzie miał miejsce na zakończenie Konferencji. Minister Connie Hedegaard przedstawiła przygotowania Danii do Konferencji. Członkowie Biura podziękowali także Prezydentowi COP 14 za jego osobisty wkład w proces negocjacyjny między Poznaniem a Kopenhagą. Sekretarz Wykonawczy Konwencji Klimatycznej ONZ, Yvo de Boer podziękował rządowi polskiemu i Ministrowi Nowickiemu za ogromne wsparcie procesu poprzez organizacje COP 14, jak również zaangażowanie w prezydencję.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl


Drukuj treść

Zobacz archiwum